top of page
samo tlo.png

REGULAMIN KONKURSU 

Cosplay

I. Informacje ogólne

1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespołów muzycznych oraz w postaci historyczne.

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do ekranów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się w dyspozycji organizatorów.

 

3. Konkurs Cosplay na konwencie Magnificon Expo 2024 będzie podzielony na cztery niezależne od siebie części: Debiut Cosplay, Standard Cosplay i eliminacje do międzynarodowych konkursów Gyeonggi International Cosplay Festival Championship 2024 (GICOF Championship 2024) oraz Europa Cosplay Cup 2024 (E2C 2024). Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony do oceny w więcej niż jednej części. Nie można też zgłosić tego samego występu do więcej niż jednej części Konkursu.

II. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay

1. W Konkursie Cosplay może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Magnificon Expo 2024, który najpóźniej do 5 maja 2024 r. wypełni i nadeśle odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie konwentu. Osoby zainteresowane udziałem w więcej niż jednej części Konkursu muszą osobno wypełnić formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystąpić gościnnie w części Standard Cosplay, rezygnując z oceny stroju i prawa do walki o nagrodę za najlepszy strój, w punkcie „Ocena stroju” należy zaznaczyć „Nie”. Domyślnie wszystkie zgłoszone prezentacje są natomiast brane pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnienia za najlepszy występ. Aby zrezygnować z tego prawa należy dodać odpowiedni komentarz (np. „prezentacja nie oceniana”) w sekcji „Uwagi dla jury” formularza zgłoszeniowego. W przypadku występów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za występ – nie można wyodrębnić do oceny mniejszej podgrupy.

1a. Osoby startujące w eliminacjach do konkursów międzynarodowych muszą spełnić dodatkowe wymagania, opisane w sekcjach IV i V niniejszego Regulaminu.

1b. W konkursie Debiut Cosplay mogą uczestniczyć tylko osoby, które wcześniej brały udział w scenicznych konkursach cosplayowych nie więcej niż dwa razy. Osoby, które zdobyły już kiedyś nagrodę w konkursie cosplay nie mogą startować w konkursie Debiut Cosplay.

2. Każda osoba biorąca udział w cosplayu, nawet tylko gościnnie, musi wypełnić własne zgłoszenie. Zwolnione z tego obowiązku są osoby tylko pomagające przy występie i nie grające żadnej postaci, lub występujące w roli statystów. Nie powinny być one uwzględniane przy podawaniu liczebności grupy. Zgłoszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są nieważne, i będą odsyłane do autorów w celu poprawnego wypełnienia. Jeśli strój jest noszony przez więcej niż jedną osobę, każda z nich jest zobowiązana do wysłania własnej kopii zgłoszenia.

3. W konkursie na najlepszy strój w ramach Standard Cosplayu, oraz w Debiut Cosplayu, mogą brać udział tylko stroje, które są wykonane przez uczestnika i nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować z cosplayem, który był wcześniej używany tylko „do pochodzenia” lub sesji zdjęciowej. Wyróżnienie za występ w ramach Standard Cosplayu można zdobyć w strojach już prezentowanych lub kupionych, pod warunkiem, że co najmniej jeden cosplay w grupie jest premierą sceniczną.

W eliminacjach do konkursów międzynarodowych można wystartować w cosplayu wykonanym przez uczestnika, premierowym lub już prezentowanym, pod warunkiem że od premiery scenicznej upłynął mniej niż rok, i nie był on jeszcze oceniany w finałach konkursów międzynarodowych, ani nie wygrał eliminacji do żadnego konkursu międzynarodowego (cosplaye, które brały udział w eliminacjach, ale nie wygrały, są dopuszczone). Brane są tu pod uwagę tylko turnieje sceniczne z systemem eliminacji krajowych, stroju nie wyklucza udział w konkursie online, fotograficznym, lub w pojedynczym konkursie konwentowym, w którym startowali cosplayerzy różnych narodowości (np. zwykły konkurs cosplay na Japan Expo czy Gamescomie).

4. Do formularzy zgłoszeniowych należy załączyć link do plików graficznych ( w ilości od 2 do 6 sztuk), przedstawiających w możliwie pełny sposób postać, w którą wciela się uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artów). Pliki graficzne powinny mieć wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dłuższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać do obrazu wyraźnych zakłóceń – zapewni to możliwość należytej oceny wierności oryginałowi wykonanego stroju. Przesłanie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgłoszeniem jest obowiązkowe. Uczestnik może także wskazać która grafika ma być zamieszczona na planszy graficznej  wyświetlanej na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej.

5. Dołączanie do formularzy zgłoszeniowych zdjęć postępu prac nad strojem (tzw. progressów) jest wymagane, jeśli uczestnik będzie brał udział w ocenie kostiumu podczas rundy jury. Uczestnik może (ale nie musi) przynieść je jako materiał uzupełniający na rundę jury, w formie wydruków lub plików na własnym urządzeniu z wyświetlaczem.

6. Zgłaszający się do udziału w Konkursie Cosplay musi do zgłoszenia dołączyć podkład muzyczny lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu. Wszystkie elementy ścieżki dźwiękowej prezentacji muszą być wgrane do wyżej wymienionego pliku. Na miejscu nie będą udostępniane mikrofony!


7. W ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej na sześć dni przed występem.

8. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu.

9.  W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń może zajść konieczność ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Cosplay na Magnificonie Expo 2024 będą rozsyłane do 3 dni po zamknięciu rejestracji. W razie nadmiaru chętnych zgłoszenia uczestników, którzy sami wykonali swoje stroje mają pierwszeństwo przed tymi, którzy chcą jedynie wystąpić w kupionych cosplayach (jeśli jest to w ogóle możliwe w danej części Konkursu). W dalszej kolejności będą odrzucane zgłoszenia niekompletne lub z błędami. O przyjęciu poprawnych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji.

10. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni najpóźniej w niedzielę 12 maja 2024.

11. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż pięć dni przed występem.

12. Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgłoszonego stroju na inny.

III. Przebieg części scenicznej

1. Konkurs Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów..

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą mieć możliwość przećwiczenia występu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Magnificonu Expo 2024 scena zostanie w tym celu udostępniona w sobotę przed południem.

3. Część sceniczna Konkursu Cosplay na Magnificonie Expo 2024 odbędzie się w trzech blokach, przedzielonych innymi atrakcjami. Odstęp pomiędzy blokami cosplayowymi będzie co najmniej dwugodzinny. Jako pierwszy w sobotę wczesnym popołudniem odbędzie się konkurs Debiut Cosplay. Konkurs Standard Cosplay jest planowany jako drugi. Ostatni blok, obejmujący eliminacje do GICOF Championship 2024 oraz E2C 2024, odbędzie się w sobotę wieczorem. Całkowity czas trwania każdego z bloków nie może przekroczyć dwóch godzin. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach - w przypadku niewielkiej liczby uczestników bloki mogą zostać połączone. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danej części konkursu może ona zostać odwołana.

4. Uczestnicy konkursu na „Najlepszy strój” (Standard Cosplay), konkursu Debiut Cosplay oraz eliminacji do konkursów międzynarodowych przed częścią sceniczną zobowiązani są wziąć udział w rundzie jury, w trakcie której stroje uczestników będą poddane szczegółowym oględzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów.

5. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W konkursie Standard Cosplay oraz Debiut Cosplay występ solowy powinien trwać od 30 sekund do 2 minut, zaś grupowy od minuty do maksymalnie pięciu minut. Limity czasowe w eliminacjach do konkursów międzynarodowych są podane w sekcjach IV i V niniejszego regulaminu.

6. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie narusza prawa innych gości konwentu, bądź znacząco odbiega od ogólnie przyjętych norm moralnych. W szczególności, nie będą tolerowane występy zawierające drastyczne sceny przemocy, tortur lub samobójstwa, promujące zażywanie narkotyków lub spożywanie alkoholu, charakteryzujące się nadmierną ekspresją seksualną, lub nacechowane wulgarnością i mową nienawiści (w stosunku do grup etnicznych/mniejszości seksulanych/koloru skóry) w zachowaniu aktorów lub w towarzyszących występowi materiałach audio/wideo.


7. Zabronione jest używanie w czasie występu ostrej broni białej lub broni palnej (z wyłączeniem replik ASG, które nie powinny mieć na scenie magazynka), otwartego ognia, oraz wszelkich płynów lub sypkich materiałów (typu confetti, piasek, itp.) mogących zabrudzić scenę. Zabronione jest także przytwierdzanie dekoracji lub rekwizytów do konstrukcji sceny lub stołów i krzeseł dostarczonych przez organizatorów przy pomocy kleju lub innych trwałych metod mocowania, mogących uszkodzić powierzchnię elementów sceny lub mebli.

8. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w momencie podanym przez organizatorów w późniejszym terminie.

IV. Eliminacje Gyeonggi International Cosplay Festival Championship 2024

1. Na konwencie Magnificon Expo 2024, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu Gyeonggi International Cosplay Festival Championship 2024 (dalej: GICOF Championship 2024). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie jednej drużyny dwuosobowej reprezentującej Polskę na finale konkursu GICOF Championship 2024 podczas Bucheon International Comics Festival w Korei Południowej.


2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do Gyeonggi International Cosplay Festival Championship 2024" oraz najpóźniej 2 października 2024 roku ukończy 18 lat.

2a. Do polskich eliminacji do GICOF Championship 2024 mogą zostać dopuszczeni cudzoziemcy posiadający prawo do stałego pobytu w Polsce i zamieszkujący w kraju od co najmniej trzech lat, bez względu na to czy kraj pochodzenia posiada własne kwalifikacje. Nie mogą oni jednak w takim wypadku startować w eliminacjach do tego turnieju w żadnym innym kraju. Jeśli ktoś brał już udział w finale GICOF Championship jako reprezentant innego kraju, nie będzie mógł podejść do eliminacji do tego turnieju w Polsce przed upływem trzech lat od wymienionego finału.

3. Stroje zgłoszone do Eliminacji muszą być w całości wykonane przez członków startującej w nich drużyny. Współpraca w tworzeniu strojów w obrębie duetu jest dozwolona. Drobne akcesoria typu peruki, buty, okulary, itd., mogą być kupione. Jakiekolwiek ich modyfikacje muszą być jednak dziełem uczestników.

4. Strój biorący udział w Eliminacjach do GICOF Championship 2024 musi być odwzorowaniem kostiumu pojawiającego się w dowolnym materiale źródłowym typu filmy/seriale animowane lub live action, mangi/komiksy, gry wideo/komputerowe lub podobnych utworach, opublikowanych w Polsce lub za granicą (w dowolnym kraju) na licencji komercyjnej. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

5. Organizatorzy Magnificonu Expo lub finału GICOF Championship i Gyeonggi International Cosplay Festival nie mogą uczestniczyć w Eliminacjach.

6. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał GICOF Championship do Korei Południowej w terminie od 2 do 7 października 2024, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy. Uwaga: wiąże się to z koniecznościa wyrobienia paszportu, jeśli uczestnik jeszcze go nie posiada!

7. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które zgłosiły się do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycięzców Eliminacji. Ocena strojów (zgodność z refkami i wykonanie techniczne) stanowi 50% całkowitej punktacji, ocena występu - także 50%. Uczestnicy mogą zdobyć dodatkowe 10% za dobry kontakt z publicznością (kontakt wzrokowy, reakcja widowni na występ, itp.).

8. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji nie może trwać więcej niż trzy minuty. Podczas prezentacji zgłoszonej do eliminacji do GICOF Championship na scenie mogą znajdować się tylko uczestnicy Eliminacji. Dodanie do prezentacji innych uczestników, w cosplayu lub bez, jest zabronione. Wszelkie dekoracje muszą być samodzielnie stojące, zaś rekwizyty muszą być obsługiwane przez uczestników eliminacji bez pomocy osób trzecich (także zdalnej). Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje awaryjne (np. uszkodzenie dekoracji nie zawinione przez uczestnika), w których dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

9. Zwycięzcy Eliminacji otrzymają prawo do reprezentowania Polski w finale GICOF Championship 2024 w Bucheon. Zostaną także pokryte koszty ich lotu do Korei Południowej i z powrotem, transportu między lotniskiem, hotelem i miejscówką Gyeonggi International Cosplay Festival, oraz dwuosobowego pokoju w hotelu na okres od 2 do 7 października 2024.

10. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej drużyny rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzcy Eliminacji z jakichkolwiek względów nie mogli uczestniczyć w finale GICOF Championship 2024.

V. Eliminacje Europa Cosplay Cup 2024

1. Na konwencie Magnificon Expo 2024, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu Europa Cosplay Cup 2024 (dalej: E2C 2024). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie jednego reprezentanta Polski na finał konkursu E2C 2024, który odbędzie się podczas Touluse Game Show 2024 w Tuluzie (Francja).

2. W Eliminacjach E2C 2024 może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub mieszka na stałe w Polsce od co najmniej 3 lat, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do Europa Cosplay Cup 2024", oraz najpóźniej do 29 listopada 2024 ukończy 18 lat.

2a. Osoby oceniające którykolwiek z konkursów eliminacyjnych w tegorocznym cyklu E2C nie mogą startować w żadnych następujących eliminacjach w tym samym cyklu. Zwycięzcy konkursów eliminacyjnych nie mogą natomiast oceniać żadnych innych eliminacji do E2C w tej samej edycji turnieju.

2b. Finaliści E2C nie mogą startować w eliminacjach do tego konkursu w następnym roku. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w finale są wykluczeni z dwóch następnych edycji turnieju, zaś zwycięzca finału - z trzech.

3. Europa Cosplay Cup to konkurs solowy. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być wykonany przez uczestnika w nim startującego. Akcesoria typu peruki, buty, okulary, itd. mogą być kupione. Jakiekolwiek ich modyfikacje muszą być jednak dziełem uczestnika. Zautomatyzowane metody produkcji, takie jak druk 3D czy haft komputerowy nie mogą odpowiadać za więcej niż 50% wykonania stroju. Uczestnik musi też być w stanie udowodnić, że samodzielnie przygotował dane do wykonania tych elementów stroju.

4.  Strój biorący udział w Eliminacjach E2C musi być odwzorowaniem kostiumu pojawiającego się w dowolnym materiale źródłowym typu filmy/seriale animowane lub live action, mangi/komiksy, gry wideo/komputerowe lub podobnych utworach, opublikowanych w Polsce lub za granicą (w dowolnym kraju) na licencji komercyjnej. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

5. Wybrany reprezentant może przygotować na finał nowy cosplay, lub wystąpić ponownie w stroju z eliminacji. Jeśli zdecyduje się na ponowne wykorzystanie projektu z eliminacji musi przygotować na finał nową prezentację sceniczną, oraz nie może brać w tym cosplayu udziału w żadnym konkursie pomiędzy eliminacjami a finałem E2C.

6. Dozwolona jest jedna duża dekoracja sceniczna o wymiarach nie przekraczających 2m x 2m x 1m (głębokość), ważąca nie więcej niż 10 kg. Niedozwolone jest użycie dekoracji wymagających przymocowania w jakikolwiek sposób do konstrukcji sceny, lub w trwały sposób do stołów i krzeseł dostarczonych przez organizatorów.

7. Organizatorzy Magnificonu Expo lub finału E2C 2024 i Touluse Game Show nie mogą uczestniczyć w Eliminacjach.

8. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał E2C do Francji w terminie od 29 listopada do 2 grudnia 2024, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

9. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które zgłosiły się do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego uczestników Konkursu wybierze zwycięzcę Eliminacji. Ocena strojów (zgodność z refkami i konstrukcja: różnorodność i stopień trudności zastosowanych technik, jakość wykonania, dobór materiałów, mobilność) stanowi 50% całkowitej punktacji, zaś ocena występu (scenariusz występu i jego realizacja, gra aktorska, jakość audio lub wideo, zgodność z materiałem źródłowym) - także 50%.

10. Podczas prezentacji zgłoszonej do eliminacji do E2C na scenie może znajdować się tylko uczestnik Eliminacji. Dodanie do prezentacji innych uczestników, w cosplayu lub bez, jest zabronione. Wszelkie dekoracje muszą być samodzielnie stojące, zaś rekwizyty muszą być obsługiwane przez uczestników eliminacji bez pomocy osób trzecich (także zdalnej). Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje awaryjne (np. uszkodzenie dekoracji nie zawinione przez uczestnika), w których dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji nie może trwać więcej niż dwie minuty.

11. Zwycięzca Eliminacji otrzyma prawo do reprezentowania Polski w finale E2C 2024 w Tuluzie. Pokryte zostaną koszty jego zakwaterowania (trzy noce: od piątku 29 listopada do poniedziałku 2 grudnia), oraz koszty podróży (lot z jedną sztuką bagażu rejestrowanego).

12. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej osoby rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzca Eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć w finale E2C 2024.

VI. Przyznawanie nagród 

1. W konkursie Debiut Cosplay zostaną przyznane trzy nagrody: 1, 2 i 3 miejsce w kategorii najlepszy kostium.
W konkursie Standard Cosplay zostaną przyznane trzy nagrody: za 1, 2 i 3 miejsce w kategorii najlepszy kostium oraz wyróżnienie za najlepszy występ. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień według uznania. W Eliminacjach E2C 2024 zostanie nagrodzony jeden zwycięski solista, zaś w Eliminacjach do GICOF Championship 2024 - jedna zwycięska drużyna. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody (nie dotyczy eliminacji do konkursów międzynarodowych), oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

2. W części Standard Cosplay w konkursie na najlepszy strój jury dokonuje oględzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowości odwzorowania pierwowzoru, trudnosci technicznej cosplayu, oraz dodatkowych środków zastosowanych w celu upodobnienia się do postaci (np. makijaż, charakteryzacja, stylizacja peruki). Dodatkowym krytetium jest ocena prezentacji scenicznej i wczucia się w daną postać podczas występu. Przy przyznaniu wyróżnienia za najlepszy występ uczestnicy oceniani są tylko podczas występu scenicznego i najważniejszymi kryteriami oceny są umiejętności aktorskie i scenariusz występu, ale czynnik wizualny (wygląd kostiumów i ewentualnych dekoracji) także gra pewną rolę.

W części Debiut Cosplay ocena jest całościowa, i uwzględnia zarówno wykonanie stroju, jak i zachowanie na scenie.

W Eliminacjach do GICOF Championship 2024 Ocena strojów (zgodność z refkami i wykonanie techniczne) stanowi 50% całkowitej punktacji, ocena występu - także 50%. Uczestnicy mogą zdobyć dodatkowe 10% za dobry kontakt z publicznością (kontakt wzrokowy, reakcja widowni na występ, itp.).

W Eliminacjach do E2C 2024 ocena strojów (zgodność z refkami i konstrukcja: różnorodność i stopień trudności zastosowanych technik, jakość wykonania, dobór materiałów, mobilność) stanowi 50% całkowitej punktacji, zaś ocena występu (scenariusz występu i jego realizacja, gra aktorska, jakość audio lub wideo, zgodność z materiałem źródłowym) - także 50%.

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne.

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

5. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefonicznie, odesłane do zwycięzców na koszt odbiorcy.

VII. Dodatkowe oświadczenia uczestników

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, iż:

– prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów,

– prezentowana scenka oraz materiały audio/video, które jej towarzyszą, nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich,

– wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.

2. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.

3. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć lub nagrań z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu. Administratorem danych osobowych jest firma MiOhi Marta Oleksy, organizująca wydarzenie Magnificon Expo 2024.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Magnificon Expo 2024 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem https://magnificonexpo.com .

bottom of page