top of page
samo tlo.png

REGULAMIN KONKURSU 

K-POP DANCE CONTEST SPRING 2024

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest MiOhi (wpisane do CEIDG pod numerem NIP 6372027174), zwane dalej Organizatorem.

 2. Przedmiotem regulaminu jest konkurs “Magnificon K-pop Dance Contest”, zwany dalej Konkursem.

 3. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

  1. Etap pierwszy - etap eliminacyjny, polegający na wysłaniu zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy

  2. Etap Drugi - etap finałowy, polegający na wystąpieniu na żywo podczas Wydarzenia

 4. Etap pierwszy odbywać się będzie w formie online. Będzie trwać od 20.04.2024 r. od godziny 19:00 do 12.05.2024 r, do godziny 23:59.

 5. Wyniki Etapu pierwszego zostaną ogłoszone 13.05.2024.

 6. W Etapie pierwszym o kwalifikacji do Etapu drugiego decyduje Organizator.

 7. Etap drugi konkursu odbywać się będzie podczas wydarzenia Magnificon EXPO 2024, w EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej 9 w Krakowie (zwanym dalej Wydarzeniem) w dniu 19.05.2024 o godzinie 12:00.

 8. W Etapie drugim o wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje wybrane przez Organizatora Jury, które zostanie ogłoszone przed końcem Etapu drugiego.

 9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie w terminie wyznaczonym przez Organizatora nagrania audiowizualnego, które spełnia warunki omówione w §4 Regulaminu (zwane dalej Pracą konkursową) i poprawne wypełnienie zgłoszenia konkursowego, zwanego dalej Zgłoszeniem.

 10. Sponsorem nagród w konkursie jest Organizator.

 11. Celem konkursu jest promocja popkultury koreańskiej u integracja polskiej społeczności fanów k-popu.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w dniu odbywania się Etapu Drugiego ma ukończone szesnaście lat, oraz jest zawarta w poprawnie wypełnionym Zgłoszeniu (znajdującym się pod adresem: LINK), zwana dalej Uczestnikiem.

 2. Uczestnicy poniżej osiemnastego roku życia, którzy zostali zgłoszeni do Konkursu, mają obowiązek posiadać pisemną zgodę rodzica, z wzoru przygotowanego przez Organizatora (LINK), do uczestniczenia w Konkursie oraz uczestniczenia w Wydarzeniu w dniu odbywania się Etapu Drugiego. 

 3. Uczestnicy konkursu formują się w co najmniej 2 osobowe grupy zwane dalej Zespołem.

 4. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do udziału w Konkursie tylko w jednym Zespole.

 5. Każdy Zespół powinien wytypować osobę, która dostarczy do Organizatora Pracę konkursową oraz poprawnie wypełni Zgłoszenie, zwaną dalej Liderem Zespołu.

 6. Każdy Zespół może nadesłać tylko jedną Pracę konkursową, oraz wypełnić tylko jedno Zgłoszenie.

 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby działające czynnie jako Organizator.

 8. Każdemu z Liderów Zespołów przysługuje prawo do edycji i/lub wycofania Zgłoszenia najpóźniej w przeddzień zakończenia Etapu Pierwszego.

 9. Każdy Uczestnik, który zakwalifikował się do Etapu drugiego ma obowiązek posiadać wejściówkę upoważniającą do przebywania na Wydarzeniu w dniu finału Etapu Drugiego. Wejściówki można nabyć na stronie Wydarzenia pod adresem: LINK

III. Praca Konkursowa

 1. By zakwalifikować się do Konkursu, Praca konkursowa załączona w Zgłoszeniu powinna spełniać następujące warunki:

  1. Praca musi być nagraniem audiowizualnym (obraz + dźwięk) o długości odpowiadającej długości oryginalnego utworu wykonywanego przez artystę k-popowego (mashupy bądź remixy nie są dopuszczane, z wyjątkiem oficjalnych remixów używanych lub wyprodukowanych przez oryginalnego artystę)

  2. Praca musi przedstawiać co najmniej dwie osoby wykonujące oryginalną choreografię do utworu wykonywanego przez artystę k-popowego. (Dopuszczalny jest również zespół XG)

  3. Praca musi przedstawiać taką samą ilość osób jak w oryginalnym zespole k-popowym (nie dotyczy “backup dancers”).

  4. Praca musi być w dobrej jakości (co najmniej 720p), odpowiednio przejrzysta, oraz dobrze słyszalna.

  5. Praca musi być oryginalnym, niemodyfikowanym nagraniem (jedyną dozwoloną modyfikacją jest dodanie ścieżki audio), niepublikowanym wcześniej w social mediach.

  6. Pracę konkursową należy załączyć w Zgłoszeniu w formie linku do nagrania audiowizualnego na wirtualnym dysku (Google Drive / OneDrive / Mega itp) lub linku do niepublicznego filmu na platformie YouTube.

  7. Praca nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, oraz treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów.

  8. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.

  9. Stroje użyte w Zgłoszeniu mogą różnić się od tych wykorzystanych podczas Wydarzenia.

 2. Prace, które nie spełniają co najmniej jednego z powyższych warunków, nie zostaną zakwalifikowane do Etapu Pierwszego Konkursu.

 3. Prace, do których Organizator nie uzyska dostępu, nie zostaną zakwalifikowane do Etapu Pierwszego Konkursu.

 4. Praca nadesłana przez Lidera zespołu, zobowiązuje do wystąpienia Zespołu podczas Etapu drugiego z tym samym utworem, który znajduje się na Pracy konkursowej.

IV. Przebieg konkursu

 1. Wysłanie przez Lidera zespołu Zgłoszenia załączonego z Pracą konkursową.

 2. Selekcja Zgłoszeń poprzez Organizatora Konkursu, oraz zakwalifikowanie Zespołów do Etapu Drugiego.

 3. Poinformowanie Liderów zespołów, o zakwalifikowaniu się Zespołów do Etapu drugiego. 

 4. Występ zakwalifikowanych do Etapu Drugiego Zespołów, podczas Wydarzenia.

 5. Głosowanie Jury, wyłonienie laureatów Etapu drugiego.

 6. Ogłoszenie wyników Etapu drugiego podczas Wydarzenia.

 7. Wręczenie nagród podczas Wydarzenia.

V. Laureaci i nagrody

 1. W Drugim etapie konkursu, spośród wszystkich zakwalifikowanych do Etapu Drugiego Zespołów zostanie wyłonionych trzech Laureatów.

 2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:

  1. Za “I miejsce” nagroda o wysokości 4000 zł;

  2. Za “II miejsce” nagroda o wysokości 2000 zł;

  3. Za “III miejsce” nagroda o wysokości 1000 zł;

 3. Laureat Konkursu nie ma prawa przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

 4. W przypadku, gdy wybrany przez Organizatora Uczestnik nie spełnia warunków Konkursu, zostanie wybrany kolejny Laureat.

 5. Nagroda zostanie wręczona Laureatom na scenie podczas Etapu drugiego.
   

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do podejmowania następujących decyzji, jeśli te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, oraz wyłonienia najlepszych Prac konkursowych:

  1. wykluczeniu Uczestników Konkursu,

  2. anulowaniu Zgłoszenia

 2. Decyzje Organizatora, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 i §3 Regulaminu

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

 4. Organizator ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika i/lub Zespół, który podczas Zgłoszeń nie poinformował o uczestnictwie osób poniżej osiemnastego roku życia, bądź posiada on Uczestników poniżej szesnastego roku życia w dniu Etapu Drugiego.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 6. Uczestnik ma prawo do kontaktu w sprawach związanych z Konkursem z Organizatorem pod adresem: dance@miohi.pl

 7. Uczestnik ma prawo ubiegać się o uzasadnienie decyzji związanej z zakwalifikowaniem się do Etapu Drugiego, oraz decyzji związanej z wyłonieniem Laureatów Konkursu.

 8. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna pod adresem: LINK

bottom of page