top of page

Regulamin konwentu Magnificon EXPO 2024

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin tyczy się spotkania Festiwalu Kultury i Popkultury Japońskiej – Magnificon Expo 2024, odbywającego się w dniach 17-19 maja 2024 r. – zwanego dalej konwentem, zostaje określony pomiędzy:
MiOhi – wpisanym do CEIDG pod numerem NIP 6372027174, będącym organizatorem konwentu, odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu,
a
Uczestnikiem konwentu, określonym w punkcie 2 §1.


2. Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która:
nabyła bilet wstępu na konwent na warunkach określonych w §2
jest Wystawcą – na warunkach określonych w §3
jest osobą zaproszoną przez MiOhi.

3. Każda osoba przebywająca na terenie konwentu, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.


§2 Uczestnictwo w konwencie

1. Na terenie konwentu może przebywać każda osoba, która jest Uczestnikiem konwentu określonym w punkcie 2 §1, a także organizatorzy oraz służby czuwające nad bezpieczeństwem.

2. Bilet wstępu na konwent można nabyć:
 

a) w przedsprzedaży, dokonując rezerwacji w systemie rezerwacji dostępnym na stronie internetowej magnificonexpo.com oraz uiszczając należną opłatę:

249 zł -  za bilet VIP uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 14:00 pierwszego dnia konwentu do godz 18:00 ostatniego dnia konwentu z wyłączeniem nocy w godzinach 21:00 do 9:00,
130 zł – za bilet trzydniowy Piątek-Niedziela uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 14:15 pierwszego dnia konwentu do godz 18:00 ostatniego dnia konwentu z wyłączeniem nocy w godzinach 21:00 do 9:15 zakupiony do dnia 30.04.2024,
140 zł - za bilet trzydniowy Piątek-Niedziela uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 14:15 pierwszego dnia konwentu do godz 18:00 ostatniego dnia konwentu z wyłączeniem nocy w godzinach 21:00 do 9:15 zakupiony od dnia 1.05.2024,
75 zł – za bilet jednodniowy Piątek, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 14:15 do 21:00 dnia 17.05.2024,

100 zł – za bilet jednodniowy Sobota, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 do 21:00 dnia 18.05.2024,
75 zł – za bilet jednodniowy Niedziela, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 do 18:00 dnia 19.05.2024,
Dzieci do lat 10 – wstęp wolny.

b) w czasie trwania konwentu, w dniach 17-19.05.2024:

150 zł - za bilet trzydniowy Piątek-Niedziela uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 14:15 pierwszego dnia konwentu do godz 18:00 ostatniego dnia konwentu z wyłączeniem nocy w godzinach 21:00 do 9:15 zakupiony od dnia 1.05.2024,
90 zł – za bilet jednodniowy Piątek, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 do 21:00 dnia 17.05.2024,

120 zł – za bilet jednodniowy Sobota, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 do 21:00 dnia 18.05.2024,
80 zł – za bilet jednodniowy Niedziela, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 do 18:00 dnia 19.05.2024,
Dzieci do lat 10 – wstęp wolny.

3. Ilość biletów każdego rodzaju jest ograniczona.

4. Należność za bilet określoną w punkcie 2a) §2 należy dokonać poprzez płatności online. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich. ​

 

5. Przedsprzedaż biletów trwa od 04.04.2024 do 15.05.2024. MiOhi zastrzega sobie prawo do wstrzymania bądź przedłużenia przedsprzedaży, w szczególności, gdy konwent zostanie odwołany lub cała pula biletów zostanie wyprzedana. ​

 

6. Rezygnację z zakupionego biletu w przedsprzedaży i żądanie zwrotu kosztów należy zgłosić MiOhi do 7 dni PRZED konwentem w formie mailowej na adres zwroty@miohi.pl, podając dane rezerwacji oraz dane osobowe wraz z numerem konta, na które ma być wykonany przelew zwrotny. ​

 

7. MiOhi zobowiązuje się do zwrotu biletu do 21 dni od zakończenia konwentu, potrąconych o koszta organizacyjne w kwocie: 0 zł dla rezygnacji z biletu dowolnego typu, w razie rezygnacji wcześniej niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu 120/130/140 zł przy rezygnacji z biletu trzydniowego Piątek-Niedziela (249zł w przypadku pakietu VIP), w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu 75 zł przy rezygnacji z biletu jednodniowego na Piątek 17.05.2024, w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu, 100 zł przy rezygnacji z biletu jednodniowego na Sobotę 18.05.2024, w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu, 75 zł przy rezygnacji z biletu jednodniowego na Niedzielę 19.05.2024, w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu. Jeśli festiwal odbędzie się w terminie, nie ma odstępstw od tego punktu.

8. Każdy Uczestnik konwentu otrzymuje od MiOhi identyfikator oraz opaskę na rękę, które ma obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas trwania konwentu.

9. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora i/lub opaski na rękę osobom trzecim.

10. Osoby bez identyfikatorów i/lub opaski na ręce, z widocznymi śladami próby odklejenia opaski lub z przeklejoną opaską na ręce będą usuwane z terenu konwentu.

121. Zgubienie identyfikatora i/lub opaski na rękę należy jak najszybciej zgłosić na akredytacji konwentu. Istnieje możliwość zakupienia nowego identyfikatora i/lub opaski, w cenie określanej indywidualnie.


§3 Wystawcy

1. Wystawcą staje się każda osoba, która wykupi stoisko na festiwalu lub jest częścią obsługi wykupionego stoiska.

2. Warunki wynajęcia stoiska są szczegółowo określone w Regulaminie Wystawców dostępnym na https://magnificonexpo.com/


§4 Prawa i obowiązki Uczestnika konwentu

1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania konwentu na jego terenie.

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania konwentu na jego terenie, Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów lub ochrony.

3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów, helperów i pracowników Ochrony.

4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie konwentu zabrania się wnoszenia na teren konwentu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
- napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków,
- wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną (punkt ten nie dotyczy pokazów, LARPów oraz konkursu Cosplay. Jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia go Organizatorowi),
- łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,
- materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
- środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.

5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie konwentu.

6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada ich sprawca.

7. Na terenie konwentu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami.

8. Na terenie konwentu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

9. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, informacji, itp. w dowolnej formie (w tym naklejania jakichkolwiek plakatów) na terenie całego obiektu EXPO KRAKÓW – wszystkie powierzchnie reklamowe, włącznie ze ścianami i drzwiami, są własnością EXPO KRAKÓW i opłaty będą naliczane wedle ich cennika.

§5 Prawa i obowiązki MiOhi

1. MiOhi zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom konwentu atrakcji, określonych w programie imprezy, dostępnym na stronie https://magnificonexpo.com/ przed rozpoczęciem konwentu.

2. MiOhi zobowiązuje się do aktualizowania programu atrakcji na stronie internetowej w możliwie najkrótszym czasie od wprowadzenia do niego zmian.

3. MiOhi nie przyjmuje odpowiedzialności za części atrakcji, które się nie odbyły z przyczyn niezależnych od MiOhi, w szczególności takich jak: nieobecność lub nieprzygotowanie prelegenta, lub problemy techniczne ze sprzętem do niego należącym.

4. MiOhi zapewnia Uczestnikom konwentu ochronę oraz Punkt Pierwszej Pomocy podczas trwania konwentu.

5. MiOhi nie zapewnia Uczestnikom konwentu ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie.

6. MiOhi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

7. MiOhi nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.

8. MiOhi ma prawo odwołania konwentu, zmiany daty i/lub miejsca konwentu, bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, wprowadzenie ograniczeń pandemicznych, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością MiOhi obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację konwentu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

9. MiOhi zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu i wstępu na konwent bez podawania powodu dowolnej osobie, w szczególności osobom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników, osobom nietrzeźwym, osobom pod wpływem środków odurzających, osobom zagrażającym dobremu imieniu Organizatorów, Współorganizatorów lub Gości konwentu.

10. Pracownicy Ochrony, za zgodą MiOhi, mają prawo rewidować rzeczy Uczestników konwentu w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń regulaminu.

11. MiOhi ma prawo usunąć z terenu konwentu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu. W przypadku osób niepełnoletnich powiadamiani są rodzice lub opiekunowie prawni.


 

§6 Obowiązki uczestników, helperów, wystawców i obsługi związane z covid-19

1. Wszystkie osoby znajdujące się w budynku muszą przez cały czas przestrzegać aktualnych restrykcji związanych z pandemią covid-19 (jeśli w czasie konwentu będą takie obowiązywały). 
 

§7 Postanowienia końcowe

1. MiOhi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej konwentu pod adresem http://magnificonexpo.com.

2. Zakupienie biletu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje MiOhi, kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.

4. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.

bottom of page