top of page
samo tlo.png
wccs 1.png

REGULAMIN

Regulamin udziału

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu World Cinematic Cosplay Summit (dalej WCCS).

 2. Udział w WCCS wiąże się z akceptacją oraz przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

 3. Termin „Uczestnicy” odnosi się do dwojga cosplayerów odgrywających w zgłoszonym materiale główne role.

 4. WCCS jest konkursem, w którym oceniane są cosplayowe nagrania wideo.

 5. Nawet jeśli scenariusz nagranego występu zawiera wiele oryginalnych elementów i ukazuje przedstawione wydarzenia z subiektywnej perspektywy, należy zachować szacunek wobec materiału źródłowego, nie odbiegając od jego pierwotnej koncepcji i nie nadając mu nietaktownej interpretacji.

 6. Od zgłoszonych projektów oczekuje się kreatywności i wysokiego poziomu oprawy audiowizualnej.

 7. Głównym organizatorem niniejszego konkursu jest Biuro WCS.

 8. Lokalne organizacje zarządzające przeprowadzeniem niniejszego konkursu na danym terytorium są określane jako „Organizatorzy”.

 

Materiał źródłowy i Uczestnicy

 1. Uczestnicy mogą wcielić się w postaci z anime, mangi, gier komputerowych/wideo lub tokusatsu. Materiał źródłowy musi być wydany przez japońską firmę, lub w ramach licencji przez taką firmę udzielonej.

 2. Uczestnicy muszą zerejestrować się jako dwuosobowa drużyna. Ich cosplaye muszą pochodzić z tego samego źródła (crossovery nie są dopuszczone).

 3. Nagranie zgłoszone do niniejszego konkursu musi zawierać tylko treści odpowiednie dla wszystkich widzów, niezależnie od wieku i wrażliwości.

 4. W razie wątpliwości natury prawnej dotyczącej dopuszczalności materiału decyzja należy do Organizatorów i Biura WCS.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy WCCS to dwuosobowe drużyny.

 2. Stroje i/lub propsy mogą być kupione lub wykonane przez osobę trzecią na zamówienie Uczestników.

 3. Uczestnicy mogą otrzymać pomoc przy tworzeniu strojów i/lub propsów.

 4. Uczestnicy mogą otrzymać pomoc przy produkcji audiowizualnej swojego nagrania. Pomoc ta może przyjąć formę wsparcia technicznego (np. operator kamery), a nawet udziału w nagraniu statystów. Role statystów powinny być jednak ograniczone do minimum.

 5. Uczestnicy zgłaszający się do WCCS w Polsce muszą posiadać obywatelstwo polskie i do 25 lipca 2024 ukończyć 18 lat. W konkursie mogą także wystartować cudzoziemcy posiadający prawo do stałego pobytu w Polsce i zamieszkujący w Polsce od co najmniej trzech lat, bez względu na to czy ich kraj pochodzenia posiada własne kwalifikacje. Nie mogą oni jednak w takim wypadku zgłosić się do tej edycji WCCS w żadnym innym kraju.

Występ i materiały obowiązkowe

 1. Uczestnicy zobowiązani są wprowadzić do formularza rejestracyjnego wszystkie informacje wymagane przez Organizatorów i Biuro WCS. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje, że zgłoszenie będzie nieważne.

 2. Występ zgłoszony do WCCS nie może trwać dłużej niż 2 minuty i 30 sekund.

 3. Uczestnicy muszą dostarczyć scenariusz, zawierający streszczenie występu oraz listę wszystkich kwestii mówionych ze znacznikami czasowymi. Plik wideo nie może zawierać zakodowanych na stałe napisów.

 4. Uczestnicy muszą dostarczyć grafiki referencyjne strojów, oraz swoje zdjęcia w konkursowych cosplayach (widok od przodu i od tyłu). Na zdjęciach muszą być widoczne wszystkie istotne elementy stroju, łącznie z propsami, akcesoriami, perukami i makijażem.

 5. Do gotowego pliku wideo Uczestnicy muszą załączyć informacje o dodatkowych materiałach wykorzystanych w trakcie produkcji, np. efektach, animacjach lub zdjęciach.

 6. Uczestnicy muszą dostarczyć pliki z muzyką i efektami dźwiękowymi użytymi w nagraniu, łącznie z informacjami o prawach autorskich jeśli dany materiał jest nimi objęty.

 7. Jeśli osoby inne niż Uczestnicy brały udział w produkcji nagrania, ich nicki lub nazwiska powinny zostać wymienione w zgłoszeniu.

 8. Po wyborze reprezentantów Organizatorzy zobowiązani są przekazać wszystkie wymagane informacje i dokumenty do Biura WCS w języku angielskim lub japońskim. Muszą one być przesłane w ciągu 14 dni od dokonania wyboru, lub przed terminem ustanowionym przez Biuro WCS.

 9. Jeśli informacje o wybranych reprezentantach lub przesłane dokumenty okażą się niekompletne lub błędne, Organizatrorzy i/lub reprezentanci otrzymają 48 godzin na dokonanie poprawek lub uzupełnień.

 10. Niekompletne aplikacje będą uznane za nieważne.

Kryteria oceny

 1. Jakość i wygląd strojów (20 pkt)

 2. Całościowa ocena jakości i prezencji cosplayów. Brana pod uwagę jest dokładność odwzorowania grafik referencyjnych i to jak dobrze stroje prezentują się na nagraniu. Na ocenę wpłynie także jakość i wygląd zastosowanych materiałów, wykonanych propsów i/lub akcesoriów, peruk, makijażu i innych detali.

 3. Dźwięk i muzyka
  To kryterium skupia się na warstwie audio nagrania. Oceniona zostanie ogólna jakość ścieżki dźwiękowej, oraz to w jakim stopniu użyte efekty dźwiękowe i muzyka dopełniają i ubogacają występ Uczestników. Dobrze dobrana ścieżka dźwiękowa podkreśli klimat występu i wspomoże narrację, tworząc kompletne i wciągające widowisko.

 4. Scenariusz (20 pkt)
  Ocena warstwy fabularnej i narracji nagrania. Jurorzy rozważą czy nagranie opowiada spójną historię oraz na ile przyczynił się do tego scenariusz i ewentualne dialogi. Porywający scenariusz sprawi, że występ przykuje uwagę i zapadnie w pamięć widza, oraz pozwoli mu poczuć więź z postaciami.

 5. X Factor (10 pkt)
  Dodatkowe punkty przyznawane za aspekty, które trudno wyrazić przy pomocy kryteriów liczbowych. Jest to subiektywna ocena każdego z jurorów, na którą mogą wpłynąć wprowadzone przez Uczestników pomysłowe i oryginalne rozwiązania podnoszące atrakcyjność występu i pomagające widzowi zagłębić się w opowieści.

 6. Wcielenie się w postaci (20 pkt)
  W tym kryterium nie chodzi o podobieństwo fizyczne ani o strój, ale o oddanie charakteru postaci, jej mimiki, gestów, nawyków, itp zachowań.

 7. Gra aktorska (50 pkt)
  To kryterium obejmuje jakość gry aktorskiej cosplayerów w zgłoszonym nagraniu. Oceniane jest jak bardzo są przekonujący i ekspresyjni, i jak dobrze są w stanie swoją grą wyrazić emocje postaci. Im lepiej cosplayerzy wciągają widza w opowiadaną historię, tym wyższa ocena.

 8. Reżyeria wideo (20 pkt)
  Ogólna ocena wizualnej kreatywności nagrania i jej zastosowania do opowiedzenia przedstawionej historii. Jurorzy ocenią jak efektywnie narracja jest wspomagana przez pracę kamery i kompozycję obrazu. Wezmą pod uwagę kadrowanie, ruch kamery, wykorzystanie kąta i punktu widzenia kamery i inne efekty wizualne wspomagające uzyskanie pożądanego efektu. Sprawna reżyseria płynnie poprowadzi widza przez opowieść, podkreślając charaktery postaci i myśl przewodnią występu. 

 9. Edycja wideo (20 pkt)
  To kryterium obejmuje techniczną biegłość oraz kreatywność w montażu nagrania. Ocenie podlega synchronizacja materiału, oraz użycie przejść i efektów w celu wzmocnienia wizualnej atrakcyjności zgłoszenia. Dobry montaż pomoże w stworzeniu płynnego i przykuwającego uwagę widza filmiku, oraz podkreśli mocne punkty fabuły występu i gry aktorskiej cosplayerów.

 10. Oświetlenie i zdjęcia (20 pkt)
  Oceniane jest użycie światła i technik filmowania w prezentacji cosplayu. Jurorzy przyjrzą się jakości i kreatywności oświetlenia, oraz kompozycji ujęć. Dobrze oświetlone i po mistrzowsku sfilmowane nagranie uwypukli detale strojów i emocje odgrywane przez cosplayerów, oraz ukaże występ z najlepszej możliwej strony.

Metoda oceniania

 1. Każdy z jurorów oceni nagranie Uczestników zgodnie z kryteriami opisanymi w sekcji „Kryteria oceny” niniejszego regulaminu. Nagranie nie może trwać więcej niż 2 minuty i 30 sekund.

 2. Jurorzy wezmą pod uwagę wszystkie elementy cosplayu zgłoszone przez Uczestników do oceny. Stroje postaci (może być więcej niż jeden na postać, jeśli podczas występu dochodzi do zmiany stroju), makijaże, peruki i propsy trzymane w rękach podlegają ocenie, ale punktowane będą tylko elementy zgłoszone do oceny przez Uczestników. Wszelkie obiekty nieodzowne dla danej postaci są uważane za część cosplayu i podlegają ocenie. Dekoracje i inne elementy używane podczas występu, których nie zakłada na siebie żaden z Uczestników, nie są brane pod uwagę przy ocenie strojów.

 3. Jurorzy będą mogli obejrzeć nagrania wielokrotnie, aby mieć możliwość uważnie przyjrzeć się wszystkim detalom istotnym dla oceny.

 4. Nagrania Uczestników zostaną uszeregowane na skali od 0 do 200 według liczby punktów otrzymanych na podstawie kryteriów od A do I wymienionych w sekcji „Kryteria oceny” niniejszego regulaminu.

 5. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną z liczby punktów przyznanych przez poszczególnych jurorów.

 6. W razie remisu punktowego ostateczny ranking zostanie ustalony przez dyskusję jurorów.

 

Nagrody

 1. Nagrody przyznane będą tylko Uczestnikom (tj dwóm osobom odgrywającym w nagraniu główne role). Żadna osoba trzecia pełniąca przy nagraniu rolę pomocniczą nie jest uprawniona do otrzymania jakiejkolwiek nagrody w niniejszym konkursie.

 2. Faza eliminacji

  1. Organizatorzy wybiorą dwuosobową drużynę reprezentującą dany kraj.

  2. Drużyna ta staje się reprezentacją swojego kraju i społeczności.

  3. Nagranie wybranych reprezentantów weźmie udział w globalnym finale WCCS.

  4. Wybrani reprezentanci otrzymają status WCS Alumni.

 3. Finał WCCS

  1. Reprezentanci każdego z krajów wezmą udział w globalnym finale WCCS.

  2. Zwycięski duet zostanie zaproszony na World Cosplay Summit w Japonii na początku sierpnia bieżącego roku.

  3. Biuro WCS pokryje koszty podróży i zakwaterowania zwycięzców WCCS związane z ich udziałem w WCS 2024. Daty i harmonogram tego wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie.

  4. Biuro WCS może dołączyć do puli inne nagrody bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Jurorzy

 1. Konkurs oceniają jurorzy wybrani przez Organizatorów. 

 2. Jury będzie składać się z osób posiadających bogate doświadczenie w dziedzinie cosplayu lub produkcji wideo.

 3. Skład jury zostanie podany, zależnie od etapu konkursu, przez Organizatorów lub Biuro WCS.

 4. Jurorzy ocenią każde kompletne i sprawdzone zgłoszenie zgodnie z kryteriami i metodologią opisanymi w sekcjach 5 i 6 niniejszego regulaminu.

Ograniczenia i kwestie bezpieczeństwa

 1. Warunki nałożone na występ

  1. Dla bezpieczeństwa Uczestników, użycie niebezpiecznych narzędzi takich jak repliki mieczy, katany i podobne przedmioty z metalowymi ostrzami, tępych narzędzi typu kije baseballowe i pałki, lub broni palnej, jest zakazane.

  2. Zabronione jest użycie w trakcie występu ognia, lub niebezpiecznych substancji chemicznych, które wymagają stosowania specjalnych środków ostrożności.

 2. Nagrania zawierające treści łamiące regulaminy platform steamingowych, wymienione poniżej w punktach od a) do f), nie będą przyjęte do konkursu. Poniższe zapisy są tylko skróconym wyciągiem z regulaminów obowiązujących u najpopularniejszych dostawców tego typu usług, Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapoznać się z pełnymi wersjami udostępnionymi przez poszczególne serwisy.

  1. Użycie w nagraniu któregokolwiek z wymienionych: oficjalnych grafik i logo WCS, lub innych zastrzeżonych znaków towarowych, zarówno w formie pojedynczego obrazu, jak i animacji; wizualnych lub dźwiękowych efektów chronionych prawem autorskim; chronionej prawem autorskim muzyki; lub dowolnych innych materiałów, których wmontowanie do nagrania wiąże się ze złamaniem praw autorskich.

  2. Nadmierna seksualna ekspresja w grze aktorskiej lub warstwie fabularnej

  3. Epatowanie przemocą (np. odgrywanie brutalnej napaści lub tortur), lub użycie środków wyrazu przekraczających granice dobrego smaku, jak np. nadmierna ilość krwi lub wymiocin.

  4. Mowa nienawiści, nakłanianie do samobójstwa lub znęcania się.

  5. Przekaz polityczny lub propoganda.

  6. Gry i wyzwania mogące skutkować ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.

 3. Przy tworzeniu wideo i ścieżki dźwiękowej obowiązują następujące reguły:

  1. Muzyka i inne efekty dźwiękowe użyte w nagraniu mogą być skomponowane przez Uczestników, lub nie objęte prawami autorskimi (royalty free), lub nagrane w wykonaniu Uczestników, jeśli prawa do danego utworu należą do kogoś innego niż Uczestnicy. Organizatorzy zobowiązani są sprawdzić, że użycie żadnego z elementów ścieżki dźwiękowej nie wiąże się ze złamaniem praw autorskich.

  2. Kwestie mówione mogą być nagrane w ojczystym języku Uczestników. W takim przypadku Uczestnicy muszą jednak dostarczyć tłumaczenie kwestii na angielski. Nie zostanie natomiast dopuszczony do konkursu dubbing w łamanym języku japońskim.

  3. Nidozwolone jest użycie muzyki lub nagrań głosów aktorów pochodzących z dzieł, do których prawa autorskie posiada ktoś inny niż Uczestnicy, a także kopiowanie lub kalkowanie obrazów lub całych scen z takowych utworów. Dodatkowo podstawowy montaż nagrania musi być wykonany przez Uczestników, osoby trzecie mogą natomiast dodać efekty, elementy grafiki komputerowej, itp. Uczestnicy powinni w takim wypadku zadeklarować wkład takich pomocników. Przez „podstawowy montaż” rozumiane jest stworzenie pliku ze wszystkimi scenami, mającymi wejść w skład nagrania, trwającego nie dłużej niż 2 minuty 30 sekund.

  4. Zabronione jest filmowanie bez zezwolenia w miejscach publicznych lub na terenie prywatnym nie należącym do Uczestników, oraz filmowanie z zaskoczenia osób, które nie wyraziły na to zgody.

  5. W nagraniu mogą pojawić się w roli statystów osoby inne niż Uczestnicy, oraz dodatkowe postaci wygenerowane jako animacje czy grafika komputerowa, jednak duet Uczestników powinien w oczywisty sposób odgrywać główne role. Wygenerowane postaci nie mogą być stworzone przy pomocy kopiowania lub kalkowania objętych prawami autorskimi źródeł, jak wspomniano w punkcie  c).

  6. Żadna z postaci granych przez statystów nie może być widoczna na więcej niż 20 sekundach nagrania. Ten sam statysta może wcielić się w kilka postaci, przy zachowaniu limitu czasowego dla każdej z nich.

  7. Parametry techniczne: dźwięk: stereo, przynajmniej 192 kbps, obraz: 1920 x 1080 pikseli, rozdzielczość 1080p, proporcje 16:9. Obraz i dźwięk powinny być przesłane w jednym pliku. Dopuszczalne formaty: MOV, MP4, AVI, WMV.

  8. Dla reprezentantów biorących udział w globalnym finale WCCS Biuro WCS przygotuje napisy w języku japońskim oraz angielskim. Nie powinny być one dodane do nagrania przez Uczestników. Napisy zajmą dolną 1/4 ekranu, i znajdą się w nich wszystkie kwestie mówione zgodnie z dostarczonym przez Uczestników tekstem i rozpiską czasową.

 4. Organizatorzy mają obowiązek sprawdzić, czy treści przysłane przez Uczestników nie łamią żadnego z punktów niniejszego regulaminu. Biuro WCS może zażądać wprowadzenia zmian w nagraniu, jeśli uzna prezentowane treści za niebezpieczne lub budzące wątpliwości natury etycznej. Uczestnicy otrzymają od 48 do 72 godzin na wprowadzenie poprawek.

  1. Jeśli Uczestnicy planują użyć nietypowych środków ekspresji nie wymienionych w niniejszyn regulaminie, powinni się uprzednio skonsultować z Organizatorami, przesyłając opis planowanych czynności. Opis ten powinien być włączony także do przesłanego dokumentu ze scenariuszem.

  2. Podczas pracy na planie Uczestnicy i ich współpracownicy zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie bezpieczeństwa i troski o środowisko. Muszą też przestrzegać krajowego i lokalnego prawa.

 

Dyskwalifikacja i punkty karne

 1. Punktacja nagrań, których długość przekracza 2 minuty 30 sekund, zostanie obniżona o 10% za każde 5 sekund powyżej limitu. Zgłoszenia trwające 2 minuty 46 sekund lub dłużej otrzymają 0 punktów.

 2. Jeśli wymagane dokumenty zostaną przysłane po terminie, punktacja zostanie obniżona o 10% za każde 24 godziny spóźnienia (10% za opóźnienie przekraczające 24 godziny, 20% za 48 godzin, itd.). Zgłoszenia spóźnione o więcej niż 120 godzin otrzymają 0 punktów.

 3. Jeśli Organizatorzy poproszą o poprawienie błędów w zgłoszeniu, Uczestnicy powinni dokonać tychże poprawek w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia o konieczności korekty. W przypadku przekroczenia tego terminu punktacja zostanie obniżona o 10% za każde 24 godziny spóźnienia. Jeśli opóźnienie przekroczy 72 godziny, zgłoszenie otrzyma 0 punktów i nie będzie przedstawione do oceny jurorom.

 4. W przypadku uchybienia obu terminów kary się kumulują (np. spóźnienie przy wysłaniu kompletnego zgłoszenia ponad 24 godziny: 10% oraz ponad 24 godziny spóźnienia przy dosłaniu zażądanych poprawek: 10% w sumie daje 20% obniżenia oceny).

 5. Redukcji punktacji za niedotrzymanie terminów dokonają Organizatorzy.

 6. Uczestnicy mogą wcielić się w więcej niż jedną postać, ale cosplaye statystów nie podlegają ocenie według kryteriów A, B i C z sekcji 5 niniejszego regulaminu. Statyści mogą wystąpić w kupionych strojach. Niedopuszczalne są sytuacje, w których oboje Uczestników znajduje się poza kadrem przez dłużej niż 15 sekund na raz. Za przekroczenie tego limitu zostaną przyznane następujące punkty karne:
  15.1 - 16 sekund: 5 punktów
  16.1 - 17 sekund: 5 punktów
  Od tego momentu 5 punktów karnych będzie naliczanych za każdą dodatkową sekundę
  Jeśli limit zostanie przekroczony o 20 sekund lub więcej, zgłoszenie bezwarunkowo otrzyma 0 punktów

 7. Jeśli którakolwiek z postaci granych przez statystów jest widoczna na nagraniu przez więcej niż 20 sekund, zostaną przyznane następujące punkty karne:
  0.1 - 1 sekund ponad limit: 5 punktów
  1.1 - 2 sekund ponad limit: 5 punktów
  Od tego momentu 5 punktów karnych będzie naliczanych za każdą dodatkową sekundę
  Jeśli limit zostanie przekroczony o 5 sekund lub więcej, zgłoszenie bezwarunkowo otrzyma 0 punktów

 8. Modyfikacje oryginalnych projektów strojów (np. dodanie elementów, lub ich podkreślenie dla mocniejszego efektu) są tolerowane, jednak powinny być wprowadzone z poszanowaniem materiału źródłowego. Wersje postaci stworzone przez fanów, jak np. gender-bent, gijinka czy mash-up nie są dozwolone. Zgłoszenia niezgodne z tym wymogiem zostaną odrzucone bez oceny przez jury.

 9. Jeśli kwestia dopuszczenia cosplayu do konkursu okaże się trudna do interpretacji, decyzję podejmie Biuro WCS.

Prawa do wizerunku

 1. Akceptując niniejszy regulamin, Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne użycie nagrań i zdjęć przesłanych w zgłoszeniu w celach komunikacji dotyczącej konkursu i jego promocji.

 2. Po finale WCCS nagrania i zdjęcia Uczestników pozostaną własnością Biura WCS i mogą zostać wykorzystane w różnych materiałach promocyjnych. Jeżeli powstanie z ich użyciem DVD, strona internetowa, album fotograficzny, lub inna tego typu publikacja, Uczestnicy nie otrzymają gratyfikacji finansowych.

 3. Organizatorzy i Biuro WCS zobowiązują się zapewnić, że wszystkie publikowane nagrania i zdjęcia nie budzą wątpliwości prawnych ani etycznych. Obrazy urągające godności osób na nich sportretowanych, oraz przedstawiające pornografię lub przemoc nie zostaną opublikowane.

 4. Zgoda Uczestników na wykorzystanie ich wizerunku przez Biuro WCS jest ważna przez okres trzech lat. Biuro WCS może poprosić o zgodę na wydłużenie tego okresu za przyzwoleniem Uczestików.

bottom of page